Záruka a reklamační řád

Záruka a reklamační řád

Zákazník má právo na vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu.

Takto vrácené zboží nesmí být poškozeno nebo znehodnocené a nesmí být použité. Musí být zabaleno v originálním obalu a odesláno před 14. dnem od data doručení. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána do 30 dnů částka plné kupní ceny zaplacené za zboží na bankovní účet, který určí zákazník. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Délka záruční doby je 24 měsíců a začne běžet dnem převzetí zboží kupujícího. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Jde-li o neopravitelnou vadu má zákazník právo na výměnu zboží za nové případně na odstoupení od kupní smlouvy. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na vady vzniklé při výrobě.Prodávající je povinnen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží. Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou, manipulací, skladováním, neodborným zacházením , provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé vyšší mocí / oheň, voda apod/. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zboží. Záruka platí pouze pro kupujícího, uvedeném v daňových dokladech a je nepřenosná na třetí osobu. Při uplatnění reklamace je nutné předložit doklady o prodeji, dále je nutné předložit reklamované zboží a vyplnit reklamační formulář. V závislosti na reklamačních podmínkách některých výrobců pneumatik se mohou reklamační podmínky lišit. V procesu reklamace si výrobci pneumatik vyhrazují právo na destrukční zásah do pneumatiky, pokud je nezbytný. 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2.8.2010 a prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.